دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر احمدرضا ربانی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
خانم صدیقه علی زاده
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3527-3535-3545
شماره تلفن: 66959147-66967402
آقای دکتر مهدی شعبانی
معاون دانشکده
شماره داخلی: 5179
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
هیأت علمی
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای مهندس محمد پورصالحی
کارشناس
شماره داخلی: 5135
شماره تلفن: 64545135
آقای دکتر محمدجواد عامری شهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5128
شماره تلفن: 64545128
خانم مهندس خاطره مقتدر
کارشناس
شماره داخلی: 5146
شماره تلفن: 64545146
آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5131
شماره تلفن: 64545131
آقای مهندس مهدی رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5175
شماره تلفن: 64545175
آقای دکتر احسان خامه چی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5154
شماره تلفن: 64545154
آقای دکتر احمدرضا ربانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5134
شماره تلفن: 64545134
آقای دکتر جلال فهیم پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5144
شماره تلفن: 64545144
آقای دکتر محمد احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5182
شماره تلفن: 64545182
آقای دکتر علیرضا کاظمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5180
شماره تلفن: 64545180
آقای دکتر مهدی شعبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5140
شماره تلفن: 64545140
آقای دکتر مهدی شعبانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5140
شماره تلفن: 64545140
خانم مهندس ریحانه پیرو
کارشناس
شماره داخلی: 5169
شماره تلفن: 64545169
آقای دکتر محمدرضا خرسند موقر
مدیر گروه
شماره داخلی: 5133
شماره تلفن: 64545133
آقای دکتر محمد شریفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5181
شماره تلفن: 64545181
خانم لیلا ارم
کارشناس
شماره داخلی: 5126
شماره تلفن: 64545126
آقای حمید رمضانپور درویشی

شماره داخلی: 5164
شماره تلفن: 64545164
آقای دکتر یوسف رفیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5183
شماره تلفن: 64545183
آقای علیرضا متقی
کارشناس
شماره داخلی: 5150
شماره تلفن: 64545150
آقای دکتر محسن ده ودار
مسئول امور اداری و پشتیبانی
شماره داخلی: 5149
شماره تلفن: 64545149

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها