دانشکده مهندسی نفت- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

محمد شریفی

دانشیار


ریاست دانشکده

m_sharifiaut.ac.ir
۳۵۳۵ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
۳۵۲۷ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

هادی مهدوی بصیر


استادیار


معاونت دانشکده

basir.maut.ac.ir
۵۱۷۹ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+) 

 

خاطره مقتدر


 
مدیر مالی و اداری

moghtaderaut.ac.ir
۵۱۵۲ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
۳۵۲۸ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

یوسف رفیعی


استادیار


مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری

y.rafieiaut.ac.ir
۵۱۸۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+) 

محمدرضا اکبری


استادیار


مدیر گروه مهندسی نفت


akbari.peaut.ac.ir
۵۱۳۷ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+) 

محمدرضا خرسند موقر


دانشیار


مشاور دانشجویان ممتاز


m.khorsandaut.ac.ir
۵۱۳۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+) 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find-16.2211.2014.fa.html
برگشت به اصل مطلب