دانشکده مهندسی نفت- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
 

محمد شریفی

مسئولیت: رئیس دانشکده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: m_sharifiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۱

جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drsharifi/

جلال فهیم پور

مسئولیت: معاون دانشکده
مرتبه علمی : استادیار
 پست الکترونیکی:fahimpouraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۴
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drfahimpour/


 

:محسن ده ودار

مسئولیت:مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی: dehvedaraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۵۱۵۲ - ۶۴۵۴۳۵۲۷ - ۶۴۵۴۳۵۴۵
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/dehvedar/

یوسف رفیعی

مسئولیت:
مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری
سرپرست سایت کامپیوتر
پست الکترونیکی:y.rafieiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۳
جلسه مجازی: 

محمدرضا اکبری

مسئولیت:
مدیر گروه مهندسی نفت
مرتبه علمی : استادیار
 

پست الکترونیکی:akbari.peaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۷
جلسه مجازی:

محمد رضا خرسند موقر

 استاد مشاور دانشجویان ممتاز

پست الکترونیکی:m.khorsandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۰
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkhorsand/
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=16.2211.2014.fa
برگشت به اصل مطلب