دانشکده مهندسی نفت- کارکنان
افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

مهندس خاطره مقتدر

مدیر مالی و اداری

moghtaderaut.ac.ir
۵۱۵۲ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

۳۵۲۸ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

سید مجتبی موسویان

کارشناس امور پشتیبانی

m.mousaviyanaut.ac.ir
۵۱۶۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

 

پریسا جلیلی

مسئول دفتر

p_jaliliaut.ac.ir
۳۵۳۵ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

۳۵۴۵ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

علیرضا متقی

کارشناس خدمات آموزشی
(مقطع دکتری)


mottaghiaut.ac.ir
۵۱۵۰ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

مرتضی عالی

کارشناس خدمات آموزشی
(مقطع کارشناسی ارشد)


alliaut.ac.ir
۵۱۴۶ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

لیلا ارم

کارشناس خدمات آموزشی
(مقطع کارشناسی)


leilaeramaut.ac.ir
۵۱۲۶ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

مهندس محمد کوه‌خیل

مسئول ساختمان

mkouhkheilaut.ac.ir
۵۱۴۸ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

مهندس مهدی رحمانی


کارشناس آموزشی

rahmaniaut.ac.ir
۵۱۷۵ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

مهندس محمد پورصالحی


کارشناس آموزشی

poursalehiaut.ac.ir
۵۱۳۵ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

مهندس محمدحسین درفشی

کارشناس کامپیوتر و شبکه

h.derafshiaut.ac.ir
۵۱۵۱ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

مهندس محمد موسیوند

کارشناس آزمایشگاه

m.mousivandaut.ac.ir
۵۱۶۹ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

غلام‌عباس کریمی‌زاده

خدمات

۵۱۵۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

عبدالرضا عبدالوند

خدمات

۵۱۲۷ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find-16.2213.2012.fa.html
برگشت به اصل مطلب