دانشکده مهندسی نفت- کارکنان
افراد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
 

نام : محسن ده ودار

مسئولیت:مدیر مالی و اداری
پست الکترونیک: dehvedaraut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۲ - ۶۴۵۴۳۵۲۷ - ۶۴۵۴۳۵۴۵

نام : مهدی رحمانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک: rahmaniaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۹

نام : صدیقه علیزاده

مسئولیت:مسئول دفتر
پست الکترونیک: s_alizadehaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷

نام : محمد کریمی

مسئولیت: کارپرداز و مسئول ساختمان

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷

نام : علیرضا متقی

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی

mottaghiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۰

نام : خاطره مقتدر

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک: moghtaderaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۶

نام : محمد پور صالحی

مسئولیت: کارشناس
پست الکترونیک: poursalehiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۵


 

نام : لیلا ارم
مسئولیت: کارشناس
پست الکترونیک leilaeramgmail.com 
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۲۶

 
نام : سید مجتبی موسویان
مسئولیت: حسابدار
پست الکترونیک: m.mousaviyanaut.ac.ir
 شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۶۴


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی نفت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=16.2213.2012.fa
برگشت به اصل مطلب